Hezkuntza  orientabidea etengabeko laguntza-prozesu sistematikoa da eta hezkuntza jardueran sartuta dago. Ikasleei bere proiektu pertsonala eta profesionalaren jabe izan daitezen trebatzeko gaitasunak eskuratzen laguntzea da orientabidearen helburua.

Orientazioko edukiek eskolako curriculum guztian dute eragina, hala ere, esplizituki landu beharko da tutoretzan, hazkuntza pertsonalerako garantzia duelako, ondorengo ikasketetan eragina duelako, eta bizitzako hainbat egoeratan erabil daitekeelako.

Edukin hauek, programa desberdinetan antolatuta , irakaslegoengan , hurrengo oinarrizko gaitasunak garatzen dituzte:

La Orientación educativa es un proceso de ayuda continuo cuyo objetivo es contribuir a la adquisición de competencias por parte del alumnado que le capacite para ser dueño de su proyecto personal y profesional.

Los contenidos de orientación impregnan todo el curriculum escolar, sin embargo, una parte de estos aprendizajes, por su trascendencia en el crecimiento personal, su incidencia en otros aprendizajes y su aplicación en  situaciones de la vida, se trabajan de forma explícita en tutoría. Estos contenidos, organizados en programas van encaminados a dotar al alumnado de las siguientes competencias básicas:

El D.O colabora activamente en tarea educativo-orientadora de todo el alumnado.

 Eraginako eremuak -  Ámbitos de intervención:

O.S ko parte – hartzaileak / Componentes del D.O:

Gaur egungokoak. / Actualmente componemos el D.O:

 Arreta ordutegia - Horario de atención:

Etapa bukaerako mailetan, Bigarren Hezkuntzan , 4. mailan eta Batxilergoan 2. mailan ,akademiko -  lanbide orientazioak  garrantzi handia dauka .

En los niveles finales de la Etapa, 4.de ESO y 2. de Bachillerato la orientación académico -profesional cobra especial importancia.

Interesezko informazioa  / Información de interés:

Hezkuntza Mapa

BATXILERGOA

BACHILLERATO

Iraupena:  2 ikasturte

 Baliotasuna:

     - prestakuntza orokorra . Gizaki gisa eta adimenaren aldetik  formakuntza  eta        heldutasuna ere ematen du    

     - oinarrizo ezaugerak goi mailako ikasketekin jarraitzeko:  Unibertsitatea , Goi        Mailako Lanbide Heziketa Espezifikoa.

Egitura:

PRESTAKUNTZA IBILBIDEAK. Ibilbide hauek etorkizunean egin  nahi dituzun ikasketaz baldintzatuta daude.

Osatuta:

Nahitaezko irakasgaiak + modalitateko irakasgaiak + espezifikoak

Promozioa:

Modalitateak: 3 modalitate dauzka, bai geroko ikasketa aukera ugariei begira, bai bakoitzeko interes, gaitasun eta jarrera aniztasunari erantzuteko ezarriak:

Duración :    2 cursos 

Finalidad :    

-  formación general que aporta madurez intelectual y humana

 - aporta competencias básicas para continuar con estudios  superiores:                Universidad , Formación Profesional  Específica  de Grado Superior.

Estructura:    

ITINERARIOS FORMATIVOS condicionados por las opciones de estudio que se quieran realizar en el futuro.                     

 -   Compuesto por

     materias troncales + materias troncales de modalidad + materias específicas            

Promoción  :  

Modalidades :   3 modalidades para atender a las múltiples posibilidades de estudios posteriores y a la diversidad de intereses, capacidades y actitudes del alumnado