Orientazioa

Hezkuntza orientabidea etengabeko laguntza-prozesu sistematikoa da eta hezkuntza jardueran sartuta dago. Ikasleei bere proiektu pertsonala eta profesionalaren jabe izan daitezen trebatzeko gaitasunak eskuratzen laguntzea da orientabidearen helburua.

Orientazioko edukiek eskolako curriculum guztian dute eragina, hala ere, esplizituki landu beharko da tutoretzan, hazkuntza pertsonalerako garantzia duelako, ondorengo ikasketetan eragina duelako, eta bizitzako hainbat egoeratan erabil daitekeelako.

Edukin hauek, programa desberdinetan antolatuta , irakaslegoengan , hurrengo oinarrizko gaitasunak garatzen dituzte:

 • Ikasten ikasteko gaitasuna

 • Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna

 • Gizarte eta hiritar-gaitasuna

La Orientación educativa es un proceso de ayuda continuo cuyo objetivo es contribuir a la adquisición de competencias por parte del alumnado que le capacite para ser dueño de su proyecto personal y profesional.

Los contenidos de orientación impregnan todo el curriculum escolar, sin embargo, una parte de estos aprendizajes, por su trascendencia en el crecimiento personal, su incidencia en otros aprendizajes y su aplicación en situaciones de la vida, se trabajan de forma explícita en tutoría. Estos contenidos, organizados en programas van encaminados a dotar al alumnado de las siguientes competencias básicas:

 • Competencia para aprender a aprender

 • Competencia social y ciudadana

 • Competencia para la autonomía personal

El D.O colabora activamente en tarea educativo-orientadora de todo el alumnado.

Eraginako eremuak - Ámbitos de intervención:

 • Ikaslegoa / Alumnado

 • Irakaslegoa / Profesorado

 • Senideak / Familias

O.S ko parte – hartzaileak / Componentes del D.O:

Gaur egungokoak. / Actualmente componemos el D.O:

 • Pedagogia Terapeutikoa 4 irakasle / 4 profesores/as de Pedagogía Terapeútica: 2 P.T pertenecientes a aulas de apoyo y 2 P.T pertenecientes al aula estable.

 • Hezitzaile bat (EAE) gela egonkorran. / Una Educadora especialista de Apoyo Educativo (EAE) perteneciente al aula estable.

 • Orientatzailea / Orientadora

Arreta ordutegia - Horario de atención:

 • Ikaslegoa / Alumnado: egunero atsedenaldietan ( astelartetan izan ezik) / todos los días (excepto martes) en horario de recreo (11:00-11:30)

 • Senideak / Familias: astelehenetan 12:25 etatik 13:20 tara / lunes de 12:25 a 13:20 o concertando cita vía telefónica.

Etapa bukaerako mailetan, Bigarren Hezkuntzan , 4. mailan eta Batxilergoan 2. mailan ,akademiko - lanbide orientazioak garrantzi handia dauka .

En los niveles finales de la Etapa, 4.de ESO y 2. de Bachillerato la orientación académico -profesional cobra especial importancia.

Interesezko informazioa / Información de interés:

Hezkuntza Mapa

BATXILERGOA

BACHILLERATO

Iraupena: 2 ikasturte

Baliotasuna:

- prestakuntza orokorra . Gizaki gisa eta adimenaren aldetik formakuntza eta heldutasuna ere ematen du

- oinarrizo ezaugerak goi mailako ikasketekin jarraitzeko: Unibertsitatea , Goi Mailako Lanbide Heziketa Espezifikoa.

Egitura:

PRESTAKUNTZA IBILBIDEAK. Ibilbide hauek etorkizunean egin nahi dituzun ikasketaz baldintzatuta daude.

Osatuta:

Nahitaezko irakasgaiak + modalitateko irakasgaiak + espezifikoak

Promozioa:

 • gehienez ere bi irakasgai gaindituta izan gabe.

 • 4 ikasturtez egon ahal da eskolatuta etapa honetan.

Modalitateak: 3 modalitate dauzka, bai geroko ikasketa aukera ugariei begira, bai bakoitzeko interes, gaitasun eta jarrera aniztasunari erantzuteko ezarriak:

 1. Zientziak

 2. Humanitate eta Gizarte Zientziak

 3. Arteak:

 • Arte Plastikoak, Irudia eta Diseinuko bidea

 • Arte Eszenikoak, Musika eta Dantzako bidea Hiru modalitate horietakoren bat ikasi ez ezik, nahitaezko irakasgaiak eta Musika edo Dantzako lanbide irakaskuntzak gaindituz, ere lor daiteke Batxilergoko titulua.

Duración : 2 cursos

Finalidad :

- formación general que aporta madurez intelectual y humana

- aporta competencias básicas para continuar con estudios superiores: Universidad , Formación Profesional Específica de Grado Superior.

Estructura:

ITINERARIOS FORMATIVOS condicionados por las opciones de estudio que se quieran realizar en el futuro.

- Compuesto por:

materias troncales + materias troncales de modalidad + materias específicas

Promoción :

 • con 2 asignaturas no superadas cómo máximo

 • se podrá permanecer escolarizada/o durante 4 cursos académicos.

Modalidades : 3 modalidades para atender a las múltiples posibilidades de estudios posteriores y a la diversidad de intereses, capacidades y actitudes del alumnado

 1. Ciencias

 2. Humanidades y Ciencias Sociales

 3. Artes :

 • Vía de Artes Plásticas, Imagen y Diseño

 • Vía de Artes Escénicas, Música y Danza Además, cursando algunas de las modalidades, también se puede conseguir el título superando las materias comunes y las Enseñanzas Profesionales de Música o de Danza.